Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan PWMedia, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van PWMedia te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
PWMedia geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

PWMedia sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van PWMedia geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica,geluid- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar andere websites
Onze websites kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. PWMedia heeft geen zeggenschap over deze websites. PWMedia is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.